Advanced Search
Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Study on fatigue properties of laser-arc hybrid welded Q345E steel T-joints
JIANG Laihege, DENG Yuchun, ZHAO Jiaoyu, HUANG Fenglong, REN Gang, HUANG Yingjie, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230613001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on thermal-fluid behavior and distribution of ceramic particles during laser melting deposition of TiC/TC4 composite materials
CAI Xukang, WANG Leilei, YANG Xingyun, ZHAN Xiaohong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230605001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Arc behaviour recognition and characterization analysis by using machine learning
XIAO Dian, PU Keling, CHU Zhuonan, FANG Naiwen, WU Pengbo, WU Bintao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230602001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of brazing temperature on microstructure and properties of 1Cr18Ni9Ti stainless steel brazed by amorphous BNi-2 filler
TIAN Xiaoyu, ZHANG Zhiwei, ZHOU Chen, ZHAO Lianqing, TIAN Yangguang, FU Wei, SONG Xiaoguo
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of tungsten on microstructure and mechanical properties of nickel-based single crystal superalloy TLP diffusion bonding joints
ZHANG Yongzhi, WANG Wei, HUANG Zhengqin, HUANG Jiahua
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230809003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on droplet transition characteristics of high nitrogen steel with welding wire diameter based on PTA process
CHENG Zhongguang, ZHANG Xiaoyong, JIA Dongsheng, WANG Kehong, WANG Jing, SUN Zhilei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230314002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on microstructure and properties of Boron Carbide ceramic brazed joints with high nitrogen steel
YANG Jing, XUE Peng, ZHANG Yongfeng, FANG Xu, JIANG Chenyu, SHI Kai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230601001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The prediction of residual stress and deformation of 316L multi-layer multi-pass welding based on GA-BP neural network
LI Chengwen, YAN Zhaohui, JI Haibiao, LIU Zhihong, MA Jianguo, WANG Rui, WU Jiefeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230520002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fatigue assessment of thin plate welded joints based on zero-point effective notch stress
SHU Wei, GAO Jingkun, LI Haifeng, DENG Caiyan, LIU Qiang, GONG Baoming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230731002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on optimization of key technology of inconel 718 alloy by laser additive repair
WANG Menglu, LI Zhanming, SUN Xiaofeng, SONG Wei, WANG Rui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230314001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231104001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
On-line monitoring of TIG welding quality of nuclear power plug tube based on arc spectrum
BAI Zijian, LI Zhiwen, ZHANG Zhifen, QIN Rui, ZHANG Shuai, XU Yaowen, WEN Guangrui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230610002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research status and respect on welding and joining of cermet
WEI Wei, HUANG Zhiquan, ZHANG Haiyan, XU Ying, WU Shufei, GUAN Shaokang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230526001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on stability of double pulse self-protected flux-cored wire arc welding process
ZHANG Hengming, JIN Xiujuan, GOU Ningnian, JIANG Xiaoxia, SHI Yu, ZHU Hai, LIU Wei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The influence of welding process parameters on the microstructure and shear strength of TA15/304SS vacuum diffusion welded joints
YU Xi, LI Qi, CHANG Ronghui, QIN Binhao, ZHANG Yupeng, YIN Limeng, WANG Haiyan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230630001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of heat conduction mode on microstructure and properties of 800 MPa class marine high strength steel fabricated by wire arc additive manufacturing
ZHENG Wenjian, LI Zhengyang, WANG Xinghua, GONG Xuhui, YAN Dejun, LAI Shaobo, YANG Jianguo
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230605004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Prediction and optimization of multi-layer and multi-pass welding process parameters based on GA-BP network
WANG Tianqi, MENG Kaiquan, WANG Chuanrui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230523001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on prediction model of multiaxial fatigue life of circular weld of GH4169 casing mounting seat
WU Zhenhao, LIU Pengfei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230109002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Articles in Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Articles in Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Study on fatigue properties of laser-arc hybrid welded Q345E steel T-joints
JIANG Laihege, DENG Yuchun, ZHAO Jiaoyu, HUANG Fenglong, REN Gang, HUANG Yingjie, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230613001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on thermal-fluid behavior and distribution of ceramic particles during laser melting deposition of TiC/TC4 composite materials
CAI Xukang, WANG Leilei, YANG Xingyun, ZHAN Xiaohong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230605001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Arc behaviour recognition and characterization analysis by using machine learning
XIAO Dian, PU Keling, CHU Zhuonan, FANG Naiwen, WU Pengbo, WU Bintao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230602001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of brazing temperature on microstructure and properties of 1Cr18Ni9Ti stainless steel brazed by amorphous BNi-2 filler
TIAN Xiaoyu, ZHANG Zhiwei, ZHOU Chen, ZHAO Lianqing, TIAN Yangguang, FU Wei, SONG Xiaoguo
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of tungsten on microstructure and mechanical properties of nickel-based single crystal superalloy TLP diffusion bonding joints
ZHANG Yongzhi, WANG Wei, HUANG Zhengqin, HUANG Jiahua
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230809003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on droplet transition characteristics of high nitrogen steel with welding wire diameter based on PTA process
CHENG Zhongguang, ZHANG Xiaoyong, JIA Dongsheng, WANG Kehong, WANG Jing, SUN Zhilei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230314002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on microstructure and properties of Boron Carbide ceramic brazed joints with high nitrogen steel
YANG Jing, XUE Peng, ZHANG Yongfeng, FANG Xu, JIANG Chenyu, SHI Kai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230601001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The prediction of residual stress and deformation of 316L multi-layer multi-pass welding based on GA-BP neural network
LI Chengwen, YAN Zhaohui, JI Haibiao, LIU Zhihong, MA Jianguo, WANG Rui, WU Jiefeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230520002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fatigue assessment of thin plate welded joints based on zero-point effective notch stress
SHU Wei, GAO Jingkun, LI Haifeng, DENG Caiyan, LIU Qiang, GONG Baoming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230731002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on optimization of key technology of inconel 718 alloy by laser additive repair
WANG Menglu, LI Zhanming, SUN Xiaofeng, SONG Wei, WANG Rui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230314001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20231104001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
On-line monitoring of TIG welding quality of nuclear power plug tube based on arc spectrum
BAI Zijian, LI Zhiwen, ZHANG Zhifen, QIN Rui, ZHANG Shuai, XU Yaowen, WEN Guangrui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230610002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research status and respect on welding and joining of cermet
WEI Wei, HUANG Zhiquan, ZHANG Haiyan, XU Ying, WU Shufei, GUAN Shaokang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230526001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on stability of double pulse self-protected flux-cored wire arc welding process
ZHANG Hengming, JIN Xiujuan, GOU Ningnian, JIANG Xiaoxia, SHI Yu, ZHU Hai, LIU Wei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The influence of welding process parameters on the microstructure and shear strength of TA15/304SS vacuum diffusion welded joints
YU Xi, LI Qi, CHANG Ronghui, QIN Binhao, ZHANG Yupeng, YIN Limeng, WANG Haiyan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230630001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of heat conduction mode on microstructure and properties of 800 MPa class marine high strength steel fabricated by wire arc additive manufacturing
ZHENG Wenjian, LI Zhengyang, WANG Xinghua, GONG Xuhui, YAN Dejun, LAI Shaobo, YANG Jianguo
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230605004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Prediction and optimization of multi-layer and multi-pass welding process parameters based on GA-BP network
WANG Tianqi, MENG Kaiquan, WANG Chuanrui
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230523001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on prediction model of multiaxial fatigue life of circular weld of GH4169 casing mounting seat
WU Zhenhao, LIU Pengfei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230609002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230109002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , WU Hanqi, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Flow Characteristics and Element Distribution of Melt Pool in 22MnB5 Laser Welding with Al-Si Coating
ZHU Libin, WANG Qian, PAN Xuanjun, LI Siliang, GE Xing, ZHANG Heng, LIU Haijiang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230614003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Category
Method of current density distribution measurement for non-axisymmetric arc based on spilt anode
ZHAO Hongxing, YANG Chunli
2024, 45(4): 1-6. DOI: 10.12073/j.hjxb.20231129001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Regulation of bead formation in GMAW based on oscillating-laser scanning
XIAO Jun, GE Xinyu, GAI Shengnan, CHEN Shujun, SHENG Weixing, CHEN Shaojun
2024, 45(4): 7-12. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230423001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on local dry underwater fast-frequency pulsed MIG welding power supply
WANG Zhenmin, JIA Jianjun, HU Jianliang, LIAO Haipeng, WU Jianwen, ZHANG Qin
2024, 45(4): 13-19. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230620002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-objective optimization of resistance spot welding process parameters of ultra-high strength steel based on agent model and NSGA-Ⅱ
ZHUO Wenbo, TAN Guobi, CHEN Qiuren, HOU Zehong, WANG Xianhui, HAN Weijian, HUANG Li
2024, 45(4): 20-25. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230317002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Identification method of GTAW welding penetration state based on improved CeiT
WANG Ying, GAO Sheng
2024, 45(4): 26-35, 42. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230327002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and impact properties for friction stir welds of 9Cr-1.5W-0.15Ta heat resistant steel
ZHANG Chao, ZHOU Mengbing, CUI Lei, TAO Xin, WANG Jun, WANG Wei, LIU Yongchang
2024, 45(4): 36-42. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230423002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of wire feeding angle and wire feeding mode on the formation of single-track laser wire deposition layer
YANG Xin, HAN Hongbiao, YAN Chenxiao, WANG Rui
2024, 45(4): 43-48, 56. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230324002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of annular coaxial powder feeding TIG cladding layer doped with SiC for 316L stainless steel
GAO Hui, ZHOU Canfeng, HU Xiaohui, LI Wenlong
2024, 45(4): 49-56. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230424001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Bending fatigue behavior of biomedical Ti-6Al-4V alloy prepared by selective laser melting
WANG Qun, QU Yuntao, ZHANG Biao, ZHANG Yuxian, LI Rui, LI Ning, YAN Jiazhen
2024, 45(4): 57-64. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230421001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of ultrasonic welding energy on the bonding properties of Cu-Al cables
CHENG Xianming, YANG Ke, SHAO Zhuang, WANG Jian, HUANG Sishu, ZHANG Xin
2024, 45(4): 65-70. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230504001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Thermomigration and interfacial reaction in Cu/Sn-58Bi/Cu micro solder joint under temperature gradient
LI Rui, QIAO Yuanyuan, REN Xiaolei, ZHAO Ning
2024, 45(4): 71-78. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230427003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of different welding modes on microstructure and mechanical properties of 316 stainless steel by wire arc additive manufacturing
REN Xianghui, LIANG Wenqi, WANG Ruichao, HAN Shanguo, WU Wei
2024, 45(4): 79-85, 92. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230413002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Determination of welding torch space pose based on local point cloud of weld path points
HU Jiacheng, YU Shuangfei, ZHANG Tao, GUAN Yisheng, ZHU Haifei
2024, 45(4): 86-92. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230406002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of Si content on microstructure and toughness of the 800 MPa grade high-strength low-alloy deposited metals
MENG Manding, WEI Jinshan, AN Tongbang, MA Chengyong, PENG Yun
2024, 45(4): 93-100. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230425002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of combined addition of Sn and Ce elements on the microstructure and properties of the joints brazed with BAg5CuZn filler metal
HU Ling, YU Dingkun, BU Yongzhou, LUO Qingcheng, XUE Songbai
2024, 45(4): 101-108. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230219001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research progress of energy field-assisted friction stir welding
SUN Guangda, YAN Zhongxian, ZHOU Li, GAO Fuyang, LYU Yifan
2024, 45(4): 109-119. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230505001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research and development of underwater laser repair
XUE Long, MAO Xuesong, HUANG Jiqiang, ZHANG Ruiying, WANG Chun
2024, 45(4): 120-128. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230513001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]