Advanced Search

column
Method of current density distribution measurement for non-axisymmetric arc based on spilt anode
ZHAO Hongxing, YANG Chunli
2024, 45(4): 1-6. DOI: 10.12073/j.hjxb.20231129001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Regulation of bead formation in GMAW based on oscillating-laser scanning
XIAO Jun, GE Xinyu, GAI Shengnan, CHEN Shujun, SHENG Weixing, CHEN Shaojun
2024, 45(4): 7-12. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230423001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on local dry underwater fast-frequency pulsed MIG welding power supply
WANG Zhenmin, JIA Jianjun, HU Jianliang, LIAO Haipeng, WU Jianwen, ZHANG Qin
2024, 45(4): 13-19. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230620002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-objective optimization of resistance spot welding process parameters of ultra-high strength steel based on agent model and NSGA-Ⅱ
ZHUO Wenbo, TAN Guobi, CHEN Qiuren, HOU Zehong, WANG Xianhui, HAN Weijian, HUANG Li
2024, 45(4): 20-25. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230317002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Identification method of GTAW welding penetration state based on improved CeiT
WANG Ying, GAO Sheng
2024, 45(4): 26-35, 42. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230327002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and impact properties for friction stir welds of 9Cr-1.5W-0.15Ta heat resistant steel
ZHANG Chao, ZHOU Mengbing, CUI Lei, TAO Xin, WANG Jun, WANG Wei, LIU Yongchang
2024, 45(4): 36-42. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230423002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of wire feeding angle and wire feeding mode on the formation of single-track laser wire deposition layer
YANG Xin, HAN Hongbiao, YAN Chenxiao, WANG Rui
2024, 45(4): 43-48, 56. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230324002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of annular coaxial powder feeding TIG cladding layer doped with SiC for 316L stainless steel
GAO Hui, ZHOU Canfeng, HU Xiaohui, LI Wenlong
2024, 45(4): 49-56. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230424001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Bending fatigue behavior of biomedical Ti-6Al-4V alloy prepared by selective laser melting
WANG Qun, QU Yuntao, ZHANG Biao, ZHANG Yuxian, LI Rui, LI Ning, YAN Jiazhen
2024, 45(4): 57-64. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230421001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of ultrasonic welding energy on the bonding properties of Cu-Al cables
CHENG Xianming, YANG Ke, SHAO Zhuang, WANG Jian, HUANG Sishu, ZHANG Xin
2024, 45(4): 65-70. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230504001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Thermomigration and interfacial reaction in Cu/Sn-58Bi/Cu micro solder joint under temperature gradient
LI Rui, QIAO Yuanyuan, REN Xiaolei, ZHAO Ning
2024, 45(4): 71-78. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230427003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of different welding modes on microstructure and mechanical properties of 316 stainless steel by wire arc additive manufacturing
REN Xianghui, LIANG Wenqi, WANG Ruichao, HAN Shanguo, WU Wei
2024, 45(4): 79-85, 92. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230413002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Determination of welding torch space pose based on local point cloud of weld path points
HU Jiacheng, YU Shuangfei, ZHANG Tao, GUAN Yisheng, ZHU Haifei
2024, 45(4): 86-92. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230406002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of Si content on microstructure and toughness of the 800 MPa grade high-strength low-alloy deposited metals
MENG Manding, WEI Jinshan, AN Tongbang, MA Chengyong, PENG Yun
2024, 45(4): 93-100. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230425002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of combined addition of Sn and Ce elements on the microstructure and properties of the joints brazed with BAg5CuZn filler metal
HU Ling, YU Dingkun, BU Yongzhou, LUO Qingcheng, XUE Songbai
2024, 45(4): 101-108. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230219001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research progress of energy field-assisted friction stir welding
SUN Guangda, YAN Zhongxian, ZHOU Li, GAO Fuyang, LYU Yifan
2024, 45(4): 109-119. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230505001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research and development of underwater laser repair
XUE Long, MAO Xuesong, HUANG Jiqiang, ZHANG Ruiying, WANG Chun
2024, 45(4): 120-128. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230513001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]