Advanced Search
Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Multi-objective Optimization of Resistance Spot Welding Process Parameters of Ultra-high Strength Steel Based on Agent Model and NSGA - Ⅱ
ZHUO Wenbo, TAN Guobi, CHEN Qiuren, HOU Zehong, WANG Xianhui, HAN Weijian, HUANG Li
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230317002
[Abstract] [FullText HTML]
Bending fatigue behavior of biomedical Ti-6Al-4V alloy prepared by selective laser melting
WANG Qun, QU Yuntao, ZHANG Biao, ZHANG Yuxian, LI Rui, LI Ning, YAN Jiazhen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230421001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of Si content on microstructure and toughness of the 800 MPa grade high-strength low-alloy (HSLA) deposited metals
MENG Manding, WEI Jinshan, AN Tongbang, MA Chengyong, PENG Yun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230425002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research Progress of Friction Stir Welding with Energy Assisted
SUN Guangda, YAN Zhongxian, ZHOU Li, GAO Fuyang, LV Yifan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230505001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of different welding modes on microstructure and mechanical properties of 316 stainless steel by wire arc additive manufacturing
REN Xianghui, LIANG Wenqi, WANG Ruichao, HAN Shanguo, WU Wei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230413002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of ultrasonic welding energy on the bonding properties of Cu-Al cables
CHENG Xianming, YANG Ke, SHAO Zhuang, WANG Jian, HUANG Sishu, ZHANG Xin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230504001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on local dry underwater fast frequency pulse MIG welding power supply
WANG Zhenmin, JIA Jianjun, HU Jianliang, LIAO Haipeng, WU Jianwen, ZHANG Qin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230620002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on fatigue properties of laser-arc hybrid welded Q345E steel T-joints
JIANG Laihege, DENG Yuchun, ZHAO Jiaoyu, HUANG Fenglong, REN Gang, HUANG Yingjie, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230613001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Identification method of GTAW welding penetration state based on improved CeiT
,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230327002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Atomic Diffusion Behavior in the Interface Formation of Copper-Aluminum Electromagnetic Pulse Welding
LI Chengxiang, XU Chennan, ZHOU Yan, CHEN Dan, MI Yan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230215002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Factors Affecting High Temperature Anisotropic Stress Rupture Properties of SLM-IN718 Alloy
HE Siyi, LIU Xiangyu, GUO Shuangquan, WANG Ning, XIAO Lei, XU Yi
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230424002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230109002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of annular coaxial powder feeding TIG cladding layer doped with SiC for 316L stainless steel
, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230424001
[Abstract] [FullText HTML]
Microstructure and properties of aluminum/copper blue - red hybrid laser welded joint
SHI Yingjie, CUI Zeqin, DING Zhengxiang, HAO Xiaohu, WANG Wenxian, LI Weiguo
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230109001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Online Monitoring of GMAW Welding Defect Based on Deep Learning
XU Donghui, MENG Fanpeng, SUN Peng, ZHENG Xuchen, CHENG Yongchao, MA Zhi, CHEN Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230117002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of residual stress in YG8/GH4169 dissimilar material brazed joints
QIAO Ruilin, LONG Weimin, QIN Jian, LIAO Zhiqian, FAN Xigang, WEI Yongqiang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230520001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of combined addition of Sn and Ce elements on the microstructure and properties of the joints brazed with BAg5CuZn filler metals
HU ling, YU Dingkun, BU Yongzhou, LUO Qingcheng, XUE Songbai
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of surface tension on molten pool and keyhole during laser welding
PENG Jin, XU Hongqiao, YANG Xiaohong, WANG Xingxing, LI Shuai, LI Liqun, ZHANG Jian
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220502001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Articles in Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Growth Behavior of Inter Metallic Compounds at N06200 Nickel Alloy and S32168 Stainless Steel
WU Jingwei, WANG Youyin, HOU Xirong, WANG Zhigang, CHE Wenbin, ZHANG Jianxiao, DUO Yuancai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230427001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Engineering Application of structural strain method of low cycle fatigue in Railway Freight carbody
SHAO Wendong, ZHAO Shangchao, LI Qiang, PEI Xianjun, MA Qiaoyan, LI Xiangwei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230221001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on recognition algorithm of small-diameter tube X-ray welding defect image
XIAO Yang, GAO Weixin, DENG Guohao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230228001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Three-dimensional reconstruction of GMAW weld pool appearance based on variational stereo matching algorithm
LIANG Zhimin, GAO Xu, REN Zheng, WU Ziqin, WANG Liwei, WANG Dianlong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230224001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of Sn on the Microstructure and Properties of Cu-Sn-Ti Brazing Filler Metal
DU Quanbin, ZHANG Liyan, LI Ang, CUI Bing, HUANG Junlan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The Effect of Trace Elements on the Microstructure and Properties of Coarse Grain Heat Affected Zone of EH36 Ship Steel with Super Large Heat Input
HAN Mei, ZHANG Xi, MA Qingjun, WEI Yushun, WEI Chen, WANG Zejun, JIA Yunhai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230301001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of microtexturing characteristics on the performance of laser welded aluminum alloy-CFRTP joints
XU Liang, LI Kangning, YANG Haifeng, SONG Kunlin, GU Shiwei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230915001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Investigation of pulse VP-TIG welding process of 2219/5A06 dissimilar aluminum alloy
XU Guangpei, WEI Yaoguang, RAN Guangqi, CHEN Yao, LI Huan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230326001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on the metal transfer behavior in CMT-based wire arc direct energy deposition of 2219 aluminum alloy
NI Yunqiang, YANG Jiannan, FANG Xuewei, ZHANG Changchun, LI Chunxu, WANG Jian, LU Bingheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230308003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Investigation on microstructure characteristics of Ti-48Al alloy fabricated using twin-wire directed energy deposition-plasma arc
WANG Lin, HUA Xueming, SHEN Chen, ZHANG Yuelong, LI Fang, ZHOU Wenlu, DING Yuhan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Quality prediction of aluminum alloy resistance spot welding based on correlation analysis and SSA-BP neural network
DONG Jianwei, HU Jianming, LUO Zhen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230226001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Local dry underwater TIG welding process of positioning pin in nuclear power plant
SUN Qingjie, ZHANG Qinghua, ZHAO Yongqing, GUO Jiawei, LI Tianyou, BAN Huakang, HOU Shaojun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230313003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Arc behavior and droplet transfer in self-adaptive shunt alternating arc WAAM
Hu Qing song, Yan Zhaoyang, Zhang Pengtian, Chen Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Liquid Bridge Blasting Evolution Behavior of Rail AC Flash Welding
YANG Bo, DENG Jiarong, LIU Xin, LV Qibing
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230220001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the difference of CTOD of X80M pipeline steel fully automatic welded joints
WEN Xue, WANG Honghui, Li Xiyan, QIAN Jiankang, BI Siyuan, LEI Zhenglong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230313001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The effect of welding method on the fracture toughness of X90 pipeline girth weld joints
REN Wei, SHUAI Jian
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230406001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of holding time on temperature field and residual stress in the vacuum brazing process of titanium alloy plate-fin heat exchangers
LI Yue, WANG Jianfeng, MA Longfei, DU Chunhui, HU Fengjiao, ZHAN Xiaohong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230303001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the effect of Nb components on the microstructure and mechanical properties of high-entropy alloy coatings
WANG Yongdong, GONG Shulin, CHANG Mengyang, WANG Jinyu, REN yuanda, JING zonghao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230329001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure evolution and property analysis of Mg1/Al1060 vacuum diffusion welded joints
ZHUANG ZhiGuo, DING Yunlong, ZHANG Encheng, ZHOU Zheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230404002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
"Γ" shaped arc and its promotion method in Tri-Arc dual wire welding
ZHONG Pu, LI Liangyu, REN Guochun, WANG Tianqi, GUO Dongbo
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230827001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of Surface Roughness of Fluorocarbon Aluminum Powder Coating during Laser Cleaning and Its Influence on Laser Absorption
ZHU Ming, ZHANG Hao, SHI Kun, HOU Xiaofei, SHI Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230331002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of welds at keyhole closures in variable-polarity plasma arc aluminum welding
WANG Xiaowei, ZHANG Bin, ZENG Ruchuan, YAN Zhaoyang, CHEN Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230402001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and toughness of heat-affected zone in girth welding of X80 steel pipe with different Nb content
HE Xiaodong, YANG Yaobin, CHEN Yuefeng, David Han, ZHANG Yongqing
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230405001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , WU Hanqi, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Flow Characteristics and Element Distribution of Melt Pool in 22MnB5 Laser Welding with Al-Si Coating
ZHU Libin, WANG Qian, PAN Xuanjun, LI Siliang, GE Xing, ZHANG Heng, LIU Haijiang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230614003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
More+
Articles in Online First have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Multi-objective Optimization of Resistance Spot Welding Process Parameters of Ultra-high Strength Steel Based on Agent Model and NSGA - Ⅱ
ZHUO Wenbo, TAN Guobi, CHEN Qiuren, HOU Zehong, WANG Xianhui, HAN Weijian, HUANG Li
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230317002
[Abstract] [FullText HTML]
Growth Behavior of Inter Metallic Compounds at N06200 Nickel Alloy and S32168 Stainless Steel
WU Jingwei, WANG Youyin, HOU Xirong, WANG Zhigang, CHE Wenbin, ZHANG Jianxiao, DUO Yuancai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230427001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Engineering Application of structural strain method of low cycle fatigue in Railway Freight carbody
SHAO Wendong, ZHAO Shangchao, LI Qiang, PEI Xianjun, MA Qiaoyan, LI Xiangwei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230221001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on recognition algorithm of small-diameter tube X-ray welding defect image
XIAO Yang, GAO Weixin, DENG Guohao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230228001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Three-dimensional reconstruction of GMAW weld pool appearance based on variational stereo matching algorithm
LIANG Zhimin, GAO Xu, REN Zheng, WU Ziqin, WANG Liwei, WANG Dianlong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230224001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of Sn on the Microstructure and Properties of Cu-Sn-Ti Brazing Filler Metal
DU Quanbin, ZHANG Liyan, LI Ang, CUI Bing, HUANG Junlan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309004
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The Effect of Trace Elements on the Microstructure and Properties of Coarse Grain Heat Affected Zone of EH36 Ship Steel with Super Large Heat Input
HAN Mei, ZHANG Xi, MA Qingjun, WEI Yushun, WEI Chen, WANG Zejun, JIA Yunhai
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230301001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of microtexturing characteristics on the performance of laser welded aluminum alloy-CFRTP joints
XU Liang, LI Kangning, YANG Haifeng, SONG Kunlin, GU Shiwei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230915001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Investigation of pulse VP-TIG welding process of 2219/5A06 dissimilar aluminum alloy
XU Guangpei, WEI Yaoguang, RAN Guangqi, CHEN Yao, LI Huan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230326001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on the metal transfer behavior in CMT-based wire arc direct energy deposition of 2219 aluminum alloy
NI Yunqiang, YANG Jiannan, FANG Xuewei, ZHANG Changchun, LI Chunxu, WANG Jian, LU Bingheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230308003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Investigation on microstructure characteristics of Ti-48Al alloy fabricated using twin-wire directed energy deposition-plasma arc
WANG Lin, HUA Xueming, SHEN Chen, ZHANG Yuelong, LI Fang, ZHOU Wenlu, DING Yuhan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Quality prediction of aluminum alloy resistance spot welding based on correlation analysis and SSA-BP neural network
DONG Jianwei, HU Jianming, LUO Zhen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230226001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Local dry underwater TIG welding process of positioning pin in nuclear power plant
SUN Qingjie, ZHANG Qinghua, ZHAO Yongqing, GUO Jiawei, LI Tianyou, BAN Huakang, HOU Shaojun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230313003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Bending fatigue behavior of biomedical Ti-6Al-4V alloy prepared by selective laser melting
WANG Qun, QU Yuntao, ZHANG Biao, ZHANG Yuxian, LI Rui, LI Ning, YAN Jiazhen
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230421001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of Si content on microstructure and toughness of the 800 MPa grade high-strength low-alloy (HSLA) deposited metals
MENG Manding, WEI Jinshan, AN Tongbang, MA Chengyong, PENG Yun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230425002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research Progress of Friction Stir Welding with Energy Assisted
SUN Guangda, YAN Zhongxian, ZHOU Li, GAO Fuyang, LV Yifan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230505001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effects of different welding modes on microstructure and mechanical properties of 316 stainless steel by wire arc additive manufacturing
REN Xianghui, LIANG Wenqi, WANG Ruichao, HAN Shanguo, WU Wei
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230413002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of ultrasonic welding energy on the bonding properties of Cu-Al cables
CHENG Xianming, YANG Ke, SHAO Zhuang, WANG Jian, HUANG Sishu, ZHANG Xin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230504001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on local dry underwater fast frequency pulse MIG welding power supply
WANG Zhenmin, JIA Jianjun, HU Jianliang, LIAO Haipeng, WU Jianwen, ZHANG Qin
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230620002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on fatigue properties of laser-arc hybrid welded Q345E steel T-joints
JIANG Laihege, DENG Yuchun, ZHAO Jiaoyu, HUANG Fenglong, REN Gang, HUANG Yingjie, GAO Ming
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230613001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Identification method of GTAW welding penetration state based on improved CeiT
,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230327002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Arc behavior and droplet transfer in self-adaptive shunt alternating arc WAAM
Hu Qing song, Yan Zhaoyang, Zhang Pengtian, Chen Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Atomic Diffusion Behavior in the Interface Formation of Copper-Aluminum Electromagnetic Pulse Welding
LI Chengxiang, XU Chennan, ZHOU Yan, CHEN Dan, MI Yan
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230215002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Liquid Bridge Blasting Evolution Behavior of Rail AC Flash Welding
YANG Bo, DENG Jiarong, LIU Xin, LV Qibing
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230220001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the difference of CTOD of X80M pipeline steel fully automatic welded joints
WEN Xue, WANG Honghui, Li Xiyan, QIAN Jiankang, BI Siyuan, LEI Zhenglong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230313001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The effect of welding method on the fracture toughness of X90 pipeline girth weld joints
REN Wei, SHUAI Jian
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230406001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Factors Affecting High Temperature Anisotropic Stress Rupture Properties of SLM-IN718 Alloy
HE Siyi, LIU Xiangyu, GUO Shuangquan, WANG Ning, XIAO Lei, XU Yi
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230424002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of holding time on temperature field and residual stress in the vacuum brazing process of titanium alloy plate-fin heat exchangers
LI Yue, WANG Jianfeng, MA Longfei, DU Chunhui, HU Fengjiao, ZHAN Xiaohong
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230303001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the effect of Nb components on the microstructure and mechanical properties of high-entropy alloy coatings
WANG Yongdong, GONG Shulin, CHANG Mengyang, WANG Jinyu, REN yuanda, JING zonghao
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230329001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure evolution and property analysis of Mg1/Al1060 vacuum diffusion welded joints
ZHUANG ZhiGuo, DING Yunlong, ZHANG Encheng, ZHOU Zheng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230404002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230109002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
"Γ" shaped arc and its promotion method in Tri-Arc dual wire welding
ZHONG Pu, LI Liangyu, REN Guochun, WANG Tianqi, GUO Dongbo
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230827001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of Surface Roughness of Fluorocarbon Aluminum Powder Coating during Laser Cleaning and Its Influence on Laser Absorption
ZHU Ming, ZHANG Hao, SHI Kun, HOU Xiaofei, SHI Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230331002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of welds at keyhole closures in variable-polarity plasma arc aluminum welding
WANG Xiaowei, ZHANG Bin, ZENG Ruchuan, YAN Zhaoyang, CHEN Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230402001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and properties of annular coaxial powder feeding TIG cladding layer doped with SiC for 316L stainless steel
, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230424001
[Abstract] [FullText HTML]
Microstructure and properties of aluminum/copper blue - red hybrid laser welded joint
SHI Yingjie, CUI Zeqin, DING Zhengxiang, HAO Xiaohu, WANG Wenxian, LI Weiguo
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230109001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and toughness of heat-affected zone in girth welding of X80 steel pipe with different Nb content
HE Xiaodong, YANG Yaobin, CHEN Yuefeng, David Han, ZHANG Yongqing
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230405001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , WU Hanqi, , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230719001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Online Monitoring of GMAW Welding Defect Based on Deep Learning
XU Donghui, MENG Fanpeng, SUN Peng, ZHENG Xuchen, CHENG Yongchao, MA Zhi, CHEN Shujun
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230117002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of residual stress in YG8/GH4169 dissimilar material brazed joints
QIAO Ruilin, LONG Weimin, QIN Jian, LIAO Zhiqian, FAN Xigang, WEI Yongqiang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230520001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Flow Characteristics and Element Distribution of Melt Pool in 22MnB5 Laser Welding with Al-Si Coating
ZHU Libin, WANG Qian, PAN Xuanjun, LI Siliang, GE Xing, ZHANG Heng, LIU Haijiang
DOI: 10.12073/j.hjxb.20230614003
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of combined addition of Sn and Ce elements on the microstructure and properties of the joints brazed with BAg5CuZn filler metals
HU ling, YU Dingkun, BU Yongzhou, LUO Qingcheng, XUE Songbai
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on automatic classification of spot welding joint strength based on PSO-SVM
WU Gang, CHEN Tian, YU LiangHui, LIU Zhipeng
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220829001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and mechanical properties of CuCrZr /316LN laser welding joints on HEPS thin wall vacuum box
Wang Xujian, Tan Caiwang, Dong Haiyi, He Ping, Fan Chenglei, Guo Dizhou
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220414001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Huang Yongde, Peng Peng, Guo Wei, Zhou Xingwen, Cheng Guowen, Liu Qiang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of surface tension on molten pool and keyhole during laser welding
PENG Jin, XU Hongqiao, YANG Xiaohong, WANG Xingxing, LI Shuai, LI Liqun, ZHANG Jian
DOI: 10.12073/j.hjxb.20220502001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microstructure and Mechanical Properties of Electron Beam Welded Joints in Different State of TC4
Taiqi Yan, Yu Wu, Xu Cheng, An Li, Shuquan Zhang
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
, , , ,
DOI: 10.12073/j.hjxb.20180320001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Development of a narrow gap welding experiment system for oscillating arc sensing
Wenji Liu, Zhenyu Guan, Liangyu Li, Jianfeng Yue
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Laser Welding of T91 Martensite Heat-resistant Steel with Feeding Wire
Xiaoyong Qi, Bing Ye, Shiwen Yu, Liang Yu
DOI: 10.12073/j.hjxb.201940
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Category
Study on the behavior of high-frequency pulsed TIG arc and molten pool flow of Inconel-52M welding wire
KUANG Xiaocong, QI Bojin, YANG Jianping, LU Yingyan
2024, 45(1): 1-9. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230309005
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Reliability prediction and design optimization of BGA solder joint based on multi-fidelity surrogate model
YU Jingdan, WANG Ru, WU Wenzhi, HU Zixiang, ZHANG Chulei, WANG Guoxin, YAN Yan
2024, 45(1): 10-16. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230205002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Strengthening mechanism and strain hardening behavior of the stir zone of cold source assistant friction stir welded HSn70-1 tin brass joint
XU Nan, ZHANG Baishuo, QI Tianxiang, LIU Zhaoyang, XU Yuzhui, SONG Qining, BAO Yefeng
2024, 45(1): 17-22. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230128001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on friction stir welding of magnesium alloy with backing plate
REN Daxin, CONG Lingxiang, HAN Ronghao, SONG Gang, LIU Liming
2024, 45(1): 23-30. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230104001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Determining heat source parameters based on particle swarm optimization for temperature field simulation of EH40/316L high power laser welding
XU Jiajun, HUANG Yu, WANG Lu, RONG Youmin
2024, 45(1): 31-39. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230202002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of WC content on the interface microstructure of nickel/tungsten carbide composite brazing coating
WANG Xingxing, TIAN Jiahao, WU Shengjin, KANG Kejia, LING Zicheng, DU Quanbin, WEN Guodong
2024, 45(1): 40-46. DOI: 10.12073/j.hjxb.20221025002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Vacuum brazing TC4 titanium alloy / 316L stainless steel with Ti43.76Zr12.50Cu37.49-xNi6.25Cox amorphous filler metals
HAN Wenqian, DONG Honggang, MA Yueting, LI Peng, WU Baosheng, ZHANG Liangliang
2024, 45(1): 47-57. DOI: 10.12073/j.hjxb.20221123001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Influence factors and control methods of droplet transfer in narrow gap P-GMAW overhead welding position
LIU Wenji, XIAO Yu, YANG Jiasheng, ZHU Pengfei
2024, 45(1): 58-63. DOI: 10.12073/j.hjxb.20221212001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on sensitization characteristics of TP347H stainless steel welded joints
LI Chengan, FENG Daochen, ZHANG Lin, ZHENG Wenjian, CHENG Mao, LU Xianjing, YANG Jianguo
2024, 45(1): 64-72. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230106002
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical simulation of the influence of thickness of cladding material on stress and strain of welded joint of stainless steel composite plate
FENG Yulan, WU Zhisheng, SUN Zhiyu
2024, 45(1): 73-82. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230606001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of side-deflection behavior mechanism of GMAW weld section of cable type welding wire
YANG Zekun, XU Kai, YANG Zhanli, ZHANG Yan, FEI Dakui, ZHOU Kun, YANG Yongbo
2024, 45(1): 83-87. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230518001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Weld recognition based on key point detection method
GUO Zhongfeng, LIU Junchi, YANG Junlin
2024, 45(1): 88-93. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230204001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on microstructure and mechanical properties of 6061 aluminum alloy prepared by oscillating laser-arc hybrid welding
ZHANG He, JIN Jun, JIANG Ping, ZHANG Fengdong, ZHANG Zhenpeng, ZHOU Zhikai
2024, 45(1): 94-102. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230205001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Friction stir welding process microstructure and property of weld for Zr-Sn-Nb-Cr-Fe zirconium alloys
ZHANG Chao, ZHOU Mengbing, TAO Xin, ZHENG Yunxi, WANG Zhiguo, WEI Lianfeng, YANG Canxiang
2024, 45(1): 103-108. DOI: 10.12073/j.hjxb.20221202001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of long term high temperature aging on CGHAZ microstructure of T23 water wall welded joint
YIN Shaohua, WANG Yuwei, SUN Zhiqiang, ZHANG Zhenhua
2024, 45(1): 109-115. DOI: 10.12073/j.hjxb.20221122001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research status and application progress of narrow gap welding technology for thick plates
TENG Bin, FAN Chenglei, XU Kai, WU Pengbo, NIE Xin, HUANG Ruisheng
2024, 45(1): 116-128. DOI: 10.12073/j.hjxb.20230923001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]